Thứ Hai, 22 tháng 11, 2010

Kensington Market, Toronto, Canada

Posted by Picasa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét